:: Binghamton vs Troy Albany :::: Pittsburgh vs Princeton :::: Pittsburgh vs New Jersey ::Final :: New Jersey vs Troy Albany