:: Adirondack vs Mohawk Valley :::: Troy Albany vs Syracuse ::