:: Troy Albany vs Ridgefield :::: Ridgefield vs Voisins du Richelieu :::: Bethlehem vs Hockey West Island:::: Troy Albany vs Versant West ::Final :: Bethlehem vs Troy Albany